Nytt projekt möjliggör fler cirkulära företag i Jönköpings län

CSR Småland har beviljats projektmedel av Tillväxtverket och Region Jönköpings län för ett projekt kring cirkulär ekonomi. Syftet med projektet är att få mindre och medelstora företag att förstå fördelarna med cirkulär ekonomi och agera för att ändra sin affärsmodell, där resurseffektivitet och utsläppsminskningar blir konsekvenser. I slutet av 2019 kommer de medverkande företagen ha handlingsplaner för utveckling av cirkulär ekonomi i form av nya affärsmodeller, samarbeten eller i symbios.

En viktig del i projektet handlar om att medvetandegöra om affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi för små och medelstora företag i Smålandsregionen. Dessutom kommer ett 20-tal företag få vara med och arbeta fram handlingsplaner för hur deras verksamheter kan bli mer cirkulära. I början av året kommer vi bjuda in till informationsträffar för att öka medvetenheten om cirkulär ekonomi och bjuda in företag att delta i projektet.

Mål för projektet är:

 • Medvetandegöra om affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi för små och medelstora deltagande företag och andra företag i Smålandsregionen.
 • Utforma en handlingsplan för utveckling av cirkulär ekonomi i form av affärsmodell, samarbeten eller i symbios. Vi kommer i projektet medvetandegöra och uppmuntra till affärsmodeller
  • som integrerar olika verksamheter för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi med synergier (eko-industriella parker)
  • som kombinerar olika verksamheter i samma värdekedja (klusters)
  • som bygger på cirkulära tillgångar, d v s biobaserade, förnybara och återvinningsbara material och drivs av förnybar energi, vilket möjliggör längre livscykel
  • som säljer tjänster och funktioner (leasing) istället för produkter. Ägandet kan vara kvar hos producenten
  • som säljer grönare och effektivare produkter (ekodesign)
  • som förlänger livscykeln genom reparation, uppgradering och återförsäljning
  • som möjliggör gemensamt brukande och ägande, och därmed ökar utnyttjandegraden av produkter
 • Vi har även som mål för projektet att utveckla en processmodell för cirkulär ekonomi för SMEs, där det totala värdeskapandet kan beräknas. Avsikten med modellen är att användas vidare, förfinas och spridas. Samtidigt vill vi skapa en tvärsektoriell samverkansarena som kombinerar nätverksskapande, forskning och praktiskt arbete inom cirkulär ekonomi.

I projekt vill vi även lyfta in det sociala perspektivet om inkludering och minskat utanförskap. Genom att lägga in perspektivet hur aktiviteter genomförs kan nya perspektiv, såsom jämställdhet, förändrad syn på arbetskraft och nya typer av samarbeten (t ex sociala företag) bli en viktig del i cirkulär ekonomi, där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter skapar nya exempel på hållbar utveckling.

Projektplan:

 • Januari – februari: Rekrytering av deltagande företag
 • 5 mars: Start för projektet, föreläsning/workshop i samband med CSR Smålands årsmöte
 • 4 april: Föreläsning/workshop (halvdag)
 • 3 maj: Föreläsning/workshop (halvdag)
 • v.21 möjlighet att följa med på studieresa
 • 5 september: Föreläsning/workshop (del av denna öppen för alla intresserade, i samband med Klimatveckan)
 • 7 november: Hållbarhetskonferens/spridningskonferens (heldag)

Varje företag får 10 timmars individuell coaching för att utforma en handlingsplan för utveckling av cirkulär ekonomi i form av affärsmodell, samarbeten eller i symbios med andra företag.

Är ditt företag eller organisation intresserad av att delta i projektet, kontakta oss på info@csrsmaland.se

Källa: Naturvårdsverket