Stories

 

 

Vad gör ni och vad har ni gjort angående hållbarhetsarbete på Almi?

Almi ser hållbarhet som en integrerad del i alla de möten som vi har med våra kunder. Det är i dessa möten som vi kan påverka mest och inspirera och följa våra kunder mot mer långsiktigt hållbara affärsmodeller och verksamheter. Förutom som en del i vår rådgivning så ställer vi även krav vid företagslån att det ska finnas ett hållbarhetsarbete. Vi har två prioriterade grupper som vi förväntas arbeta särskilt mycket med. Det är dels kvinnor som företagare och utlandsfödda som företagare.

2016 lanserade Almi Jönköping en särskild hållbarhetscheck för företag som vill ta in kompetens för att göra en särskild hållbarhetssatsning. Det kan exempelvis vara för att säkerställa att leverantörer följer riktlinjer för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter eller att det inte finns skadliga kemikalier i produkter.

Almi Jönköping blev miljödiplomerade 2016 och har utifrån målområden gjort insatser för minskade resor, köpt in elcykel, sett över inköp för exempelvis ekologiskt fika, gjort gemensamma aktiviteter och föreläsningar för att främja en mer hållbar livsstil och fördjupat oss inom ämnet som rådgivare. I november 2017 flyttade vi till nya lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat. Detta innebär att vi mer arbetar i team och får mer utbyte av lokalerna vilket även ökar trivseln, social hållbarhet!

Vad är nyttan av hållbarhet för er på Almi?

Utgångspunkten för Almis arbete med hållbar utveckling är att långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet grundas på ett ansvarstagande inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Hållbart företag innebär inte bara att arbeta så miljövänligt som möjligt. Det handlar lika mycket om att utveckla medarbetarna och att ta ett socialt ansvar. Tillväxt och hållbarhet hänger ihop. Almi vill vara den självklara företagspartnern på den resan.

Emanuel Schmit, Innovationsrådgivare


 

 

Vad gör ni och vad har ni gjort angående hållbarhetsarbete på Science Park?

Det viktigaste för oss, gällande vårt CSR-arbete, är att det ska bli integrerat i vår kärnverksamhet och att det inte är ett arbete för sig. Vi anser att CSR-arbetet är något alla i organisationen måste hjälpa till med, och varje funktion måste kunna integrera det i sitt egna arbete. Det är därför viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga, engagerade och motiverade i CSR-arbetet.

Vi började 2016 genomföra en större inventering för att se hur vårt hållbarhetsarbete hade fungerat dittills – vad som hade fungerat bra, mindre bra och varför. Därefter gjorde vi en nulägesanalys och kartläggning för att se var vi befann oss då, samt vart vi ville komma. För att få igång engagemanget för vårt hållbarhetsarbete hos medarbetarna genomförde vi en 10 dagar lång gemensam utmaning som kom att bli avstamp inför ett fortsatt arbete med gemensamma workshops och intervjuer.

Genom kartläggningen och förarbetet med medarbetarna kom vi fram till tre stycken huvudområden för vårt CSR-arbete:

  • Breddning av vårt nätverk och skapande av inkludering – vi vill arbeta med personer som vi inte lyckas nå i dagsläget. Vi anser att mångfald ger nya perspektiv och möjligheter, som exempelvis export, nätverk, arbetssätt, förståelse och inte minst en ökning av inflödet – både genom nya och etablerade bolag.
  • Hållbar lönsamhet (främst inriktad på vår affärsutvecklingsprocess) –  vi vill att våra bolag tar hänsyn till hållbarhet i ett tidigt stadie; för att öka sin konkurrenskraft genom en tydlig värdegrund och verksamhet som attraherar personal, kunder samt finansiärer – vilket även stärker varumärket.
  • Vi går före – vi vill, genom hur vi driver vår egen verksamhet, gå före och synliggöra hållbarhetsfrågor genom konkreta åtgärder – både för vår trovärdighet och för att ge inspiration.

Efter en avstämning med samtliga interna funktioner har vi tagit fram förslag på konkreta handlingar inför Q1 och Q2, 2018. Dessa kommer under tid att följas upp och anpassas. CSR-arbetet kommer alltid att behöva anpassas och förändras och det är det som gör det så spännande att arbeta med. Hållbarhetsarbetet är ett konstant lärande och allt eftersom vi testar olika saker ser vi vad som fungerar för oss. Det viktiga är att göra det enkelt, lättförståeligt och att vi ser en tydlig nytta med arbetet – så att alla, oavsett intresse för miljö och socialt ansvar, kan integrera det i sin yrkesroll.

Vad är nyttan av hållbarhet för er på Science Park?

Vi är säkra på att entreprenörer är en viktig del i att hitta nya lösningar för de utmaningar vi står inför – både lokalt och globalt. Vi möter redan många entreprenörer, i alltifrån startups till små- och medelstora företag och storbolag, som drivs av och tycker att det är viktigt med den här typen av frågor. Det kan röra sig om alltifrån återvinning till nya sätt att leverera tjänster och produkter. Kan vi uppmuntra och hjälpa dessa entreprenörer och bolag att nå ut på marknaden på bästa sätt och samtidigt inspirera andra bolag eller framtida entreprenörer att också hitta lösningar inom detta område så kan vi göra stor skillnad. Genom vårt inkluderings- och community –arbete vill vi också uppmärksamma vikten av heterogena grupper för att skapa förutsättningar till bl. a. effektivitet, nytänkande och innovation. För att tackla våra sociala och miljömässiga utmaningar måste vi alla hjälpas åt att stötta utvecklingen av nya lösningar!

Ida Franzén, Science Park

 

 


 

 

Vad gör ni och vad har ni gjort angående hållbarhetsarbete på Vätterhem?

Vi omstrukturerade hela vår organisation för ca 1 år sedan med målet att så många beslut som möjligt ska kunna ske så nära hyresgäster och fastigheter som möjligt. Denna omstrukturering har resulterat i en helt ny avdelning som har det centrala ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Vätterhem. Detta innebär i praktiken att avdelningen driver frågor kring social hållbarhet så som integration, sysselsättning i Vätterhems områden och samverkan med hyresgäster i Vätterhems bostadsområden. Utöver detta samordnar avdelningen frågor gällande miljö, kvalité, arbetsmiljö och jämställdhet. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna och utveckla det goda arbetet som redan finns i företaget.

Vätterhem har lång erfarenhet av att jobba med hållbarhetsfrågor och har fått erkännande i form av olika priser. 2016 fick vi Klimatpriset för Jönköping Läns mest framgångsrika klimatarbete. Detta framförallt tack vare att vi skapade förutsättningar för hyresgästerna att följa sin egen individuella el- och vattenförbrukning med resultatet att vattenförbrukningen minskat med 25% och elförbrukningen med ca 50%. 2015 fick vi SABOs (branschens) hållbarhetspris för att ha utvecklat första hållbara tvättstugan på Österängen.

Utöver detta initiativ så finns det flera pågående projekt för att främja hållbarhet både ur ett socialt perspektiv och ett miljöperspektiv. Ett område där flera projekt tar plats är Råslätt där det bland annat är frågan om en generell renovering av de flesta fastigheter. När taken byttes ut här, så passade vi samtidigt på att montera upp solcellspaneler. Panelerna är bara ett exempel på hur Råslätt kommer att kunna bli en ny eko-stadsdel i Jönköping. Eftersom vi är medvetna om utvecklingen av Råslätt med bland annat en ny planerad vårdcentral och detaljhandeln i området, vill vi vara med och bidra med både upprustning och nya bostäder. På så sätt kan vi få området ännu bättre att bo i och attraktivare för fler människor.

Ur ett miljöperspektiv är vårt mål att framför allt blir mer energieffektiva inom hela företaget vilket har inneburit stora energieffektiviseringar. Under många år har vi jobbat med att minska utsläppen från våra transporter och idag är alla servicebilar som används inom företaget fossilfria. Utöver detta satsar vi mycket på att öka kunskapen om återvinning och granskar allt byggnadsmaterial ur ett miljöperspektiv. Ytterligare ett grönt initiativ är fordonspooler som framför allt just nu testas på Strandängen inom ramen för forskningsprojektet Go Mate. Denna pool inkluderar inte bara elbilar i varierande storlek utan även elcyklar. Målet med fordonspoolen är att erbjuda ett mervärde för våra hyresgäster samtidigt som vi bidrar till att minska trängseln och miljöpåverkan för hela Jönköping stad. Detta projekt görs i samarbete med andra företag vilket ger oss fördelen att kunna ta del av deras resultat, som förhoppningsvis leder till att vi kan utöka projektet till andra bostadsområden inom en snar framtid.

Vad är nyttan av hållbarhet för er på Vätterhem?

Då nästan var åttonde person i Jönköpings kommun bor i en Vätterhem-lägenhet ger det oss ett stort ansvar och en stor chans att kunna påverka hyresgästerna positivt. Det gör vi bland annat genom ombyggnationsprojekt på Råslätt där vi jobbar med både husen och platsen mellan husen eller genom vårt nybyggnationsprojekt på Strandängen där vi tillsammans med partner möjliggör praktikplatser för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att främja inkludering och integration mellan människor på ett så enkelt sätt som ombyggnationer eller nyproduktioner av gemensamma utrymmen, som exempelvis en trevlig tvättstuga, skapar vi inte bara ha en god kommunikation mellan företaget och hyresgästerna utan även mellan hyresgästerna själva.

Vårt mål är att erbjuda ett tryggt boende i attraktiva områden och skapa mervärden för framför allt hyresgästerna, men även för hela områden som våra hyresgäster bor i.

Christina Odén, Hållbarhetschef Vätterhem